Cultuur in de Spiegel - Onderzoeksdesign

Inleiding | Met CiS aan de slag | Theorie | Onderzoek | Wie | Nuttige links en documenten | Nieuws | Information in English | Contact

 

Onderzoeksdesign

In navolging van een gelijkaardig onderzoek dat plaats vindt in Nederland (www.cultuurindespiegel.nl) ging ook in Vlaanderen het ‘Cultuur in de Spiegel’-onderzoek van start. Het gaat om een ontwerpend onderzoek en een implementatieonderzoek.

Het ontwerpend aspect van het onderzoek impliceert het concretiseren van een leerplankader en referentielijn voor cultuureducatie in het formeel onderwijs (het Vlaamse kleuter- en leerplichtonderwijs, lerarenopleiding en deeltijds kunstonderwijs). Het implementatieonderzoek betreft het toetsen van het leerplankader en de referentielijn in de praktijk door middel van experimentele implementaties in vier scholen.

Een leerplankader omvat elementen (theoretische onderbouw, achterliggende visie, didactische en organisatorische richtlijnen, nulmetingen, onderzoeksresultaten …) die dienstig zijn voor het ontwerpen en invullen van cultuureducatie in het formeel onderwijs. Een referentielijn is een meer concrete uitwerking van specifieke ontwikkelingsaspecten.

De doelstelling van dit onderzoek is de ontwikkeling van een leerplankader en referentielijn voor kunst- en cultuureducatie in het Vlaamse kleuter- en leerplichtonderwijs, lerarenopleiding en deeltijds kunstonderwijs. Dit zijn de concrete doelen:

  • Het vertalen van het theoretisch kader uit Nederland naar de Vlaamse onderwijscontext
  • Het plaatsen van een referentiekader (leerplankader en referentielijn) cultuureducatie binnen de Vlaamse onderwijscontext
  • Het uitwerken van een link tussen het referentiekader en de bestaande/nieuwe ontwikkelingsdoelen en eindtermen
  • Nagaan hoe het referentiekader in de praktijk kan geïmplementeerd worden
  • Een indicatorenset om evoluties qua culturele competenties in kaart te brengen
  • Het onderzoek wordt gebaseerd op inzichten uit de educatiewetenschappen, ontwikkelingspsychologie, cognitiewetenschappen en filosofie.

Zie ook onderstaand schema.

Terug naar onderzoek